Emisja obligacji TP S.A.

Piątek, 4 stycznia 2008 (16:54)

Raport bieżący nr 2/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

W dniu 4 stycznia 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100 800 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,84% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 stycznia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,86% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 lutego 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,97% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 800 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,84% w skali roku) została objęta przez Paytel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 4 stycznia 2008 r. 1 300 500 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Benoit Merel - Członek Zarządu TP S.A.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość