Aneks do umowy kredytowej zawartej przez podmiot zależny

Piątek, 4 stycznia 2008 (16:58)

Raport bieżący nr 1/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 9/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. o zawarciu znaczącej umowy kredytowej przez podmiot zależny z Emitentem oraz na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Euromark Polska S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu - 3 stycznia 2008 roku spółka zależna - Eurotech Leisure Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz w pełni zależna od niej spółka WWW Planet Outdoor Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii odnowiły umowę kredytową zawartą 24 kwietnia 2007 roku z HSBC Bank plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii dotyczącą:

- przyznania zbiorczego limitu na debet w funtach szterlingach i innych walutach,

- zakupu opcji walutowych i kontraktów walutowych Forward o wartości ÂŁ5 000 000 (24 250 000 zł)

- udzielenia gwarancji za zapłatę raty zakupu znaków towarowych Wynnster i gwarancji w stosunku do podatku VAT naliczanego na towarach importowanych, do wartości ÂŁ300 000 (1 455 000 zł),

- przyznania kredytu z przeznaczeniem na finansowanie zakupów towarów z importu do limitu ÂŁ1 850 000 (8 972 500 zł) z sublimitami w wysokości do ÂŁ1 000 000 (4 850 000 zł) na zawieranie umów akredytywy dokumentowej oraz do ÂŁ1 650 000 (8 002 500 zł) na zaciągniecie pożyczek importowych.

Umowa przewiduje opłatę od odnowienia kredytu do wniesienia przez Kredytobiorcę na rzecz Banku, płatną w dwóch ratach, każda w wysokości ÂŁ 5 000 (24 250 zł) z czego pierwsza wpłata zostanie wniesiona po podpisaniu Umowy a druga w dniu 1 marca 2008 roku.

W brzmieniu przyjętym aneksem umowa obowiązywać będzie przez 10 miesięcy od dnia jej podpisania.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla umów dotyczących tego rodzaju produktów finansowych.

Warunki poręczenia kredytu przez Euromark Polska S.A. nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w treści raportu bieżącego nr 9/2007.

Wartość poszczególnych kwot określonych w umowie przeliczona została na podstawie kursu średniego opublikowanego przez NBP w dniu przekazania niniejszego raportu.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, przyjęte za kryterium uznania umowy za znaczącą (kapitały własne Euromark Polska S.A. na dzień 31.08.07 wynosiły 55 500 8 000 zł).
Tomasz Kosk - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość