Skonsolidowany raport roczny SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Środa, 19 marca 2008 (13:24)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2007200620072006 
  I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 6706 4843 6291 663 
  II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 8162 2032 606565 
  III. III. Zysk (strata) brutto9 7103 5152 578902 
  IV. IV. Zysk (strata) netto7 8042 8162 072722 
  V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 5661 679681431 
  VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 363)402(1 689)103 
  VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 7364141 523106 
  VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem1 9402 494515640 
  IX. IX. Aktywa razem37 3744 5669 9221 171 
  X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 9296515 291167 
  XI. XI. Zobowiązania długoterminowe---- 
  XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe19 7015705 230146 
  XIII. XIII. Kapitał własny17 4303 9144 6271 004 
  XIV. XIV. Kapitał zakładowy525500139128 
  XV. XV. Liczba akcji (w szt.)2 100 0002 000 0002 100 0002 000 000 
  XVI. XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,721,410,990,36 
  XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,721,410,990,36 
  XVIII. XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,301,962,200,50 
  XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,301,962,200,50 
  XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)---- 
       
 

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość