Skonsolidowany raport półroczny Euromark Polska Spółka Akcyjna

Poniedziałek, 1 grudnia 2008 (16:58)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2008półrocze /2007półrocze / 2008półrocze /2007 
 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
  I. Przychody netto ze sprzedaży48 53657 52214 36815 101 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży21 72823 9496 4326 287 
  III. Zysk z działalności operacyjnej(385)1 570(114)412 
  IV. Zysk (strata) brutto(1 457)53(431)14 
  V. V. Zysk (strata) netto(1 778)199(526)52 
  VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 534(7 736)2 252(2 024) 
  VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 158)(2 576)(346)(674) 
  VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 143)9 524(1 537)2 491 
  IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 233(788)368(206) 
  X. Aktywa razem106 156121 35331 72631 743 
  XI. Rezerwy na zobowiązania11 33210 5333 3872 755 
  XII. Zobowiązania długoterminowe2 6754 5377991 187 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe36 64751 00910 95213 343 
  XIV. Kapital własny55 50255 27416 58814 458 
  XV. Kapitał zakładowy2 4442 444730639 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)12 218 75012 218 75012 218 75012 218 750 
  XVII. Zysk na 1 akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,15)0,02(0,04)0,00 
  XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,15)0,02(0,04)0,00 
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)4,544,521,361,18 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)4,544,521,361,18 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000 
 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży36 60232 8639 9479 505 
  XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży16 94216 3345 0154 724 
  XXIV. Zysk (strata) netto przed opodatkowaniem(1 299)170(385)49 
  XXV. Zysk (strata) netto(1 626)287(481)83 
  XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 525(10 046)1 352(2 628) 
  XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(1 517)(2 198)(453)(575) 
  XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(3 534)11 161(1 056)2 919 
  XXIX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(526)(1 083)(157)(283) 
  XXX. Aktywa razem93 61097 57827 97725 524 
  XXXI. Rezerwy na zobowiązania10 59310 3633 1662 711 
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe2 4705 1867381 357 
  XXXIII. Zobowiązania krókoterminowe23 14326 5296 9176 939 
  XXXIV. Kapitał własny57 40555 50117 15614 518 
  XXXV. Kapitał zakładowy2 4442 444730639 
  XXXVI. Liczba akcji (w szt.)12 218 75012 218 75012 218 75012 218 750 
  XXXVII. Zysk na 1 akcję zwykłą (w zł./EUR)(0,13)0,02(0,04)0,01 
  XXXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł./EUR)4,704,541,401,19 
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję ( w zł./EUR)4,704,541,401,19 
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000 
       
 

Dane na EURO przeliczono według poniższych kursów:
Kurs na dzień bilansowy
29.08.2008: 3,3460
31.08.2007: 3,8230
Kurs średni w okresie
od 01.03.2008 do 31.08.2008: 3,3780
od 01.03.2007 do 31.08.2007: 3,8092

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość