Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008 r.

Wtorek, 9 grudnia 2008 (18:09)

Raport bieżący nr 95/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. w dniu 09.12.2008r. :

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Hulista.

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 grudnia 2008 roku

w sprawie: uzupełnienia projektu uchwały w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia uzupełnić projekt uchwały w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o. poprzez nadanie § 1 pkt 1 lit. d, następującej nowej treści: "korespondencji prowadzonej przez Spółkę, jak również przez poszczególnych członków władz Spółki w powyższej sprawie".

Powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EUROFAKTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 grudnia 2008 roku

w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), uwzględniając wniosek złożony przez BONUM Sp. z o.o. - akcjonariusza Eurofaktor Spółki Akcyjnej, postanawia:

1) powołać biegłego (rewidenta do spraw szczególnych) - BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, w celu zbadania przez tego biegłego całokształtu okoliczności dotyczących przebiegu i charakteru transakcji związanej ze zbyciem przez Eurofaktor S.A. dnia 29 czerwca 2007 roku na rzecz Brynów Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecna nazwa: DCF Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Katowicach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Ceglanej, dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1K/00080704/1,

2) zobowiązać Eurofaktor S.A. do udostępnienia biegłemu dokumentów pozwalających na zbadanie sprawy w powyższym zakresie, a w szczególności:

a)podejmowanych w powyższej sprawie uchwał organów Spółki,

b)wszelkich umów, zawieranych przez Spółkę w przedmiotowej sprawie,

c)dokumentacji księgowej związanej z transakcją,

d)korespondencji prowadzonej przez Spółkę, jak również przez poszczególnych członków władz Spółki w powyższej sprawie,

e)operatów szacunkowych sporządzanych dla powyższej nieruchomości,

f)innych dokumentów, które w ocenie biegłego mogą mieć istotne znaczenie dla powyższej transakcji,

3) ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień następny po dniu podjęcia niniejszej Uchwały tj. dnia 10 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta.

Sprzeciw do powyższej uchwały zgłosił pełnomocnik Akcjonariusza Spółki - Stabilo Grup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło następujących uchwał :

1) Uchwały nr 3 w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Stabilo Grup Sp. z o.o.

2) Uchwały nr 5 w sprawie: uzupełnienia projektu uchwały w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza BONUM Sp. z o.o.

Powyższa uchwała została poddana pod głosowanie na wniosek złożony przez Stabilo Grup Sp. z o.o., który wniósł o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na wniosek akcjonariusza Bonum Sp. z o.o. poprzez zmianę dotychczasowej numeracji paragrafów w proponowanej uchwale i nadanie § 2 uchwały następującej nowej treści: "Gdyby BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie nie podjęła się czynności określonych w uchwale, wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia powołać biegłego (rewidenta do spraw szczególnych) - Sławomira Szurmana (numer uprawnień 10110/7467, adres do korespondencji: AdAc Sp. z o.o., ulica Bronowicka 42, Kraków), w celu zbadania spraw określonych w § 1 niniejszej uchwały"
Artur Rawski - Prezes Zarządu
Michał Golicz - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się