Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA na dzień 18 marca 2009 roku

Piątek, 20 lutego 2009 (10:46)

Raport bieżący nr 9/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ciech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 140 001 420,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA na dzień 18 marca 2009 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz własności budynku, położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50.

7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Ciech SA informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 marca 2009 roku do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, piętro XIII, pokój 13 B 13 i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pod następującym adresem: ul. Puławska 182, w dniach 13, 16 i 17 marca 2009 roku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Robert Bednarski - Członek Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość