Nabycie akcji własnych.

Piątek, 6 marca 2009 (07:45)

Raport bieżący nr 45/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 05.03.2009 roku, wpłynęła do Spółki informacja od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. realizującego program nabycia akcji własnych Lubawa S.A. w celu ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z powzięta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją dokonano w dniu 04.03.2009 r. nabycia 52 636 akcji własnych o wartości nominalnej 20 groszy, co stanowi 0,06 % kapitału zakładowego Spółki, za średnią jednostkową cenę 0,70 zł.

Nabyte akcje uprawniają do oddania 52 636 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,06 % ogólnej liczby głosów.

Po nabyciu niniejszych akcji Spółka posiada łącznie 3 886 217 akcji własnych, stanowiących 4,47 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 3 886 217 głosów tj. 4,47 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

W celu uniknięcia rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych Emitent zdecydował się na przeprowadzanie Programu skupu akcji własnych z wykorzystaniem pośrednika, którym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. , który bezpośrednio skupił akcje na rynku regulowanym.
Zbigniew Klepacki - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się