Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComPress S.A.

Piątek, 24 kwietnia 2009 (19:20)

Zarząd ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Ksh, zwołuje na dzień 22.05.2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00, w siedzibie spółki w Warszawie, przy ulicy Tytoniowej 20.


Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.

12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Zarząd ComPress S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh, warunkiem uczestnictwa w ZWZA Spółki jest złożenie w siedzibie spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie ComPress S.A. w Warszawie, ul. Tytoniowa 20, do dnia 15.05.2009 r. w godzinach 9.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w lokalu Zarządu ComPress S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy) lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad ZWZA, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Biniszewski Prezes Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość