Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Piątek, 15 stycznia 2010 (14:39)

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty publikacji raportów okresowych przez KOPEX S.A. w roku obrotowym 2010 :

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2009r. - 01 marzec 2010r.

- za I kwartał 2010r. - 17 maj 2010r.

- za III kwartał 2010r. - 15 listopad 2010r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2009 - 30 kwiecień 2010r.

Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

Ponadto Zarząd KOPEX S.A. składa w niniejszym raporcie bieżącym, oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2010 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2010 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Węgrzyn - Prokurent - Główny Księgowy

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość