Zawarcie znaczącej umowy ze spółką pośrednio zależną Emitenta.

Piątek, 15 stycznia 2010 (16:48)

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa handlowa pomiędzy KOPEX S.A. a spółką pośrednio zależną Emitenta Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Na mocy przedmiotowej umowy TAGOR S.A. wyprodukuje, sprzeda oraz dostarczy KOPEX S.A. maszyny górnicze w tym: urządzenia, części zamienne, narzędzia dokumentacja techniczna , usługi techniczne, nadzór, szkolenie, inspekcje mające na celu poprawę standardów bezpieczeństwa, warunków pracy pod ziemią i ochronę środowiska w kopalniach należących do Zrzeszenia Węglowego Shenhua-Ningxia w Chinach.

Wartość umowy: 144.395.570,06 PLN netto.

Okres realizacji umowy: około 8 miesięcy od daty podpisania.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg. opublikowanego raportu okresowego za III kwartał 2009 roku -1.162.158 tys. zł) , wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z tym kontrahentem umowy o łącznej wartości 146.396 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 38/2008 z dnia 10.04.2008 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest przedmiotowa umowa.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się
Gość

Piszesz jako Gość