Wyniki zapisów na akcje VIII emisji

Czwartek, 30 marca 2000 (16:27)

Zarząd T.U. Compensa S.A. informuje o wynikach zapisów na akcje VIII emisji, w szczególności:

1.Subskrypcja akcji VIII emisji zakończyła się w dniu 20 marca 2000 r.

2.Przydziału akcji VIII emisji poszczególnym inwestorom dokonano w dniu 29 marca 2000r.

3.Subskrypcją objętych było do 1.593.385 akcji VIII emisji

4.W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.593.385 akcji

5.W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.593.385 akcji VIII emisji

6.Cena akcji VIII emisji, po jakiej je nabywano, wynosiła 25 złotych

7.Struktura zapisów:

a)w drodze realizacji prawa poboru złożono 19 zapisów pochodzących od 16 podmiotów,

b)w drodze zapisów dodatkowych złożono 4 zapisy pochodzące od 2 podmiotów

c)w terminie dodatkowym dokonano 1 zapisu

8.Struktura przydziału:

a)akcje subskrybowane w realizacji prawa poboru przydzielono 16 podmiotom,

b)akcje subskrybowane w drodze zapisów dodatkowych przydzielono 2 podmiotom

c)akcje subskrybowane w terminie dodatkowym przydzielono 1 podmiotowi

9.Emitent nie zawarł umowy o subemisję

10.Wartość przeprowadzonej przez T.U. Compensa S.A. subskrypcji na akcje VIII emisji wynosi 39.834.625

zł.

11.Koszty VIII emisji wyniosły 815.000 zł, z wyszczególnieniem na :

a)Wynagrodzenie subemitentów ? brak subemitentów

b)Koszty przygotowania prospektu i przeprowadzenia subskrypcji ? 377.000 zł

c)Koszt doradztwa prawnego i finansowego zamknął się kwotą 438.000 zł,

Podmiotami świadczącymi usługi były:

w zakresie doradztwa prawnego:

Delloite & Touche Sp. z o.o. z którą zawarto następujące umowy:

- umowa z dnia 21 kwietnia 1997 r. o sporządzenie części prawnej prospektu emisyjnego T.U. Compensa S.A.

- umowa z dnia 13 października 1999 r. o sporządzenie części prawnej prospektu emisyjnego T.U. Compensa

S.A. dotyczącego Akcji VIII Emisji

w zakresie doradztwa finansowego:

Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego Spółka Akcyjna.

BM BPH SA jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku Przemysłowo-Handlowego

Spółka Akcyjna (BPH SA) z siedzibą w Krakowie.

BPH SA na dzień 4 listopada 1999 r. posiadała 846 379 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi

24,14% w kapitale akcyjnym, a 19,66% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. z którą

zawarto następujące umowy:

- Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 25 listopada 1997 roku,

- Umowa w sprawie szczegółowych zasad współpracy zawarta w dniu 25 listopada 1997 roku,

- Umowa o współpracy w dziedzinie usług ubezpieczeniowych z dnia 24 czerwca 1998 roku,

W związku z powyższym realizowane są poszczególne umowy z zakresu ubezpieczeń, w tym: pojazdów

mechanicznych, posiadaczy kart płatniczych, posiadaczy rachunków bankowych, hipotecznych kredytów

mieszkaniowych. Jednocześnie BPH SA świadczy dla Emitenta usługi z zakresu prowadzenia rachunków

bankowych. Ponadto pomiędzy BM BPH S.A. a T.U. Compensa SA zawarte zostały następujące umowy:

- umowa brokerska w zakresie zawierania umów zlecenia nabycia i zbycia papierów wartościowych na rynku

regulowanym oraz otwarcia i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego służącego

do obsługi rachunku papierów wartościowych zawarta w dniu 4 maja 1998 roku,

- umowa o wykonywanie zadań Specjalisty zawarta w dniu 18 grudnia 1997 roku,

- umowa o pełnienie funkcji Sponsora Emisji dla akcji Emitenta emisji I-VII zawarta w dniu 18 grudnia 1997

roku,

- umowa o pełnienie roli Oferującego dla akcji VIII emisji z dnia 19 października 1999 roku.

d)Koszty promocji - nie poniesiono.

12.Średni koszt przeprowadzonej subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego

subskrypcją wynosi 0,51 zł

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość