Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

Poniedziałek, 24 października 2011 (16:05)

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 24 października 2011 r.

W ramach pkt 4/ porządku obrad:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następującą zmianę w Statucie Banku:

§ 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 130.100.000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 92.600.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja,

- 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja."

Ważne głosy zostały oddane z 10.616.688 akcji, stanowiących 81,60% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.616.688 ważnych głosów, w tym:

10.616.688 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5/ porządku obrad:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: w sprawie połączenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 4 oraz art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzony i uzgodniony w dniu 26 maja 2011 r. przez Zarządy Spółek ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. Plan Połączenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 (spółka przejmująca) z ING Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057086 (spółka przejmowana) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109/2011 (3722) z dnia 7 czerwca 2011r. pod pozycją 7375, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia połączyć ING Bank Śląski S.A. oraz ING Bank Hipoteczny S.A. poprzez przeniesienie na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną całego majątku ING Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Przeniesienie majątku ING Banku Hipotecznego S.A. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru ING Banku Śląskiego S.A. i wykreślenia z rejestru ING Banku Hipotecznego S.A.

W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. posiada wszystkie akcje ING Banku Hipotecznego S.A. połączenia dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

Ważne głosy zostały oddane z 10.616.688 akcji, stanowiących 81,60% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.616.688 ważnych głosów, w tym:

10.616.688 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Mirosław Boda - Wiceprezes Zarządu Banku

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość