Szacunek skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej PFR S.A. za rok 2011

Środa, 26 października 2011 (08:40)

Zarząd Premium Food Restaurants S.A. podaje do publicznej wiadomości skorygowany szacunek skonsolidowanego wyniku grupy kapitałowej za cały rok 2011r.

w tys. zł.


Przychody 12 ml

Zysk netto 1 ml


Niniejsze szacunki zostały przygotowane przez Spółkę przy poniższych założeniach:


Przychody przyjęto na poziomie wartości zrealizowanej w okresie objętym szacunkiem sprzedaży.

Koszty zostały określone na poziomie kosztów poniesionych i dotyczących okresu objętego szacunkiem, powiększonych o rezerwę na koszty nieudokumentowane, a dotyczące sprzedaży okresu.


Podatek dochodowy od osób prawnych bieżący przyjęto na poziomie rzeczywistego podatku do zapłaty i skorygowano go o wpływ podatku odroczonego.


Zarząd Spółki będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji szacunków. Przedstawione szacunki przychodów nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 w powiązaniu z §3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Gawrylak - Prezes Zarządu
Artur Winiarski - Członek Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość