Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umowy znaczącej przez spółki zależne w Rumunii.

Czwartek, 29 listopada 2012 (16:51)

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym został podpisany aneks do umowy kredytu wielowalutowego z dnia 20 października 2008r. między spółką zależną od AMBRA S.A. - SC Zarea SA a bankiem BRD - Groupe Societe Generale SA, Dristor Branch, z siedzibą w Bukareszcie przy ul. Mihai Bravu 302-304.

Limit kredytowy przyznany na podstawie tego aneksu wynosi obecnie 6 300 000 Euro.

Spłaty kredytu przypadają w terminach: 30 kwietnia 2013r. (kwota 2 800 000 Euro)

oraz 8 listopada 2013r. (kwota 3 500 000 Euro).

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach należących do S.C. ZAREA S.A., cesja należności handlowych na kwotę 6 000 000 Euro oraz cesja z polisy ubezpieczenia należności. Pozostałe warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu do umowy kredytu w charakterze współdłużnika przystąpiła SC Karom Drinks SRL - druga rumuńska spółka zależna z Grupy AMBRA.

W związku z przystąpieniem do umowy kredytu, o którym mowa powyżej, zawarta została umowa między SC Karom Drinks SRL a SC ZAREA SA, określająca obowiązki SC ZAREA SA w sytuacji, gdyby SC Karom Drinks SRL została zobowiązana do spłaty zobowiązania w ramach tej umowy kredytu. W takiej sytuacji SC ZAREA SA zobowiązana będzie do zwrotu i rekompensaty wszelkich kosztów i wydatków poniesionych z tego tytułu przez SC Karom Drinks SRL.

Kryterium uznania wyżej wymienionych aneksu i umowy za znaczące jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Ambra S.A.
Robert Ogór - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość