zmiana Umowy o limit wierzytelności

Wtorek, 18 grudnia 2012 (17:03)

Raport bieżący nr 55/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, oraz raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku, Zarząd BBI Capital NFI S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku otrzymał podpisany w trybie obiegowym Aneks do Umowy o limit wierzytelności (Umowa) która została zawarta w dniu 27 kwietnia 2010 r., pomiędzy BBI Capital NFI SA ("Kredytobiorca", "Fundusz"), a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank").

W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana górnej kwoty limitu wierzytelności z kwoty 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) na kwotę 16.500.000 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. Aktualne wykorzystanie przez Fundusz przyznanej kwoty limitu wierzytelności wynosi 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Wojciech Grzybowski - Prezes Zarządu
Adam Wojacki - Członek Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość