Raport roczny POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Środa, 13 marca 2013 (10:27)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
  I. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto8453498824724120254691992039 
  II. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych64011833229715337380263 
  III. Wynik netto na działalności inwestycyjnej24726602843963592453686931 
  IV. Zysk (strata) netto25807202582303618344623730 
  V. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)86352300863523008635230086352300 
  VI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)29,8929,907,167,22 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1091181726927261448175582 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej8865691247548212423301333 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2044120)(2033598)(489774)(491195) 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(66370)(59123)(15902)(14281) 
  XI. Aktywa299132162739785773169656203101 
  XII. Kapitał podstawowy86352863522112219551 
  XIII. Kapitał własny, razem134525811174541032905882659258 
  XIV. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)86352300863523008635230086352300 
  XV. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR)155,79136,0238,1130,80 
       
 

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się