Raport roczny FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

Środa, 13 marca 2013 (10:27)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów166 250,4176 130,439 833,842 542,5 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 457,714 476,91 786,93 496,8 
  III. Zysk (strata) brutto(3 325,8)22 789,3(796,9)5 504,5 
  IV. Zysk (strata) netto(4 221,0)20 888,5(1 011,4)5 045,4 
  V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 170 76718 353 81221 170 76718 353 812 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 790,914 427,5908,33 484,8 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(495,4)(112 547,6)(118,7)(27 184,8) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 386,8)104 992,7(3 207,5)25 359,9 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem(10 091,3)6 872,6(2 417,9)1 660,0 
  X. Aktywa, razem234 848,0233 551,857 445,352 878,1 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 701,570 140,019 984,715 880,3 
  XII. Zobowiązania długoterminowe22 306,819703,95 456,44 461,1 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe59 394,750 436,114 528,311 419,1 
  XIV. Kapitał własny153 146,5163 411,837 460,636 997,8 
  XV. Kapitał zakładowy21 183,421 183,45 181,64 796,1 
       
 

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku:
1) pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (31.12.2012 r.: 1 EUR = 4,0882 PLN; 31.12.2011 r.: 1 EUR = 4,4168 PLN)
2) pozycje rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (31.12.2012 r.: 1 EUR = 4,1736 PLN; 31.12.2011 r.: 1 EUR = 4,1401 PLN)

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się