Raport roczny TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Środa, 13 marca 2013 (10:27)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
  I. Przychody ze sprzedaży109 27789 79726 18321 690 
  II. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży20 14915 1004 8283 647 
  III. Zysk (strata) ze sprzedaży8 6786 9382 0791676 
  IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 4077 8302 4941 891 
  V. Zysk (strata) brutto6 5048441 558204 
  VI. Zysk (strata) netto4 8471 0891 161263 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 40219 9324 8884 814 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 655-16 172-876-3 906 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej-13 932-5 819-3 338-1 405 
  X. Przepływy pieniężne netto razem2 815-2 059674-497 
  XI. Aktywa razem493 270496 795120 657112 478 
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania150 940162 75136 92136 848 
  XIII. Kapitał (fundusz) akcyjny191 610189 89846 86942 994 
  XIV. Kapitał własny342 330334 04483 73675 630 
  XV. Liczba akcji (w szt.)191 610 386189 898 300191 610 386189 898 300 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)0,030,010,010,00 
  XVII. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)0,030,010,010,00 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)1,781,760,440,40 
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)0,02000 
       
  Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 grudnia 2012 roku: 4,0882 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: 4,1736 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku: 4,1401 PLN/EUR.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się