Skonsolidowany raport roczny CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Czwartek, 14 marca 2013 (00:33)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012 20122011 
  I. Przychody  280 653267 459 
  II. Zysk netto ze sprzedaży  29 65624 729 
  III. Zysk operacyjny brutto  26 80821 088 
  IV. Zysk netto należny jednostce dominującej  24 77920 925 
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  62 22941 592 
  VI. Środki pieniężne netto użyte w działalności inwestycyjnej  -87 744-75 070 
  VII. Środki pieniężne netto z (użyte) działalności finansowej  42 34932 953 
  VIII. Aktywa  545 425340 242 
  IX. Kapitał własny  259 030227 232 
       
       
 

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się