Raport roczny PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

Czwartek, 14 marca 2013 (00:40)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
  I. Przychody ze sprzedaży10 604 26110 137 8932 540 7952 448 707 
  II. Zysk/strata z działalności operacyjnej554 938176 078132 96442 530 
  III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)985 5264 959 698236 1331 197 966 
  IV. Zysk/strata netto za okres obrotowy783 9984 553 555187 8471 099 866 
  V. Całkowite dochody782 8624 556 420187 5751 100 558 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-411 778-50 938-98 663-12 304 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 631 3214 120 181870 069995 189 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-3 284 752-3 309 422-787 031-799 358 
  IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-65 209759 820-15 624183 527 
  X. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,422,440,100,59 
  XI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)0,422,440,100,59 
  XII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję *1 869 760 8291 869 760 8291 869 760 8291 869 760 829 
  XIII. Aktywa trwałe27 003 85527 675 0456 605 3166 265 859 
  XIV. Aktywa obrotowe3 386 7035 541 513828 4091 254 644 
  XV. Aktywa razem30 390 55833 216 5587 433 7267 520 503 
  XVI. Kapitał własny29 296 53431 935 1447 166 1217 230 380 
  XVII. Kapitał podstawowy18 697 60818 697 8374 573 5554 233 345 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe88 44350 23921 63411 374 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe1 005 5801 231 175245 971278 748 
       
 

* bez akcji własnych

Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 oraz 2011 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 EUR/PLN,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 EUR/PLN.

W ciągu okresu sprawozdawczego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wdrożyła zaktualizowany MSR 19 Świadczenia pracownicze oraz zmieniła wybrane zasady dotyczące wyceny udziałów w jednostkach zależnych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zasad rachunkowości znajdują się w Nocie nr 11 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się