Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ”FERRUM” S.A. a LOGSTOR

Środa, 29 maja 2013 (18:27)

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ”FERRUM” S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 29 maja 2013 r. przez Emitenta do realizacji kolejnych zamówień na dostawy rur czarnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR (LOGSTOR, Odbiorca) w trzecim kwartale 2013 r., szacunkowa łączna wartość obrotów zrealizowanych oraz przyjętych do realizacji przez Emitenta na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 16/2013 w sprawie wzajemnych obrotów Emitenta z LOGSTOR) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 5,8 mln EUR netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie ok. 24,4 mln zł netto.

Największym zamówieniem z tego okresu jest potwierdzony do realizacji w dniu 29 maja 2013 r. pakiet zamówień na dostawy rur czarnych o szacunkowej wartości ok. 3,5 mln EURO netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 14,9 mln zł netto. Emitent informuje, iż ostateczna cena realizacji ww. pakietu zamówień ustalona zostanie pomiędzy stronami w II połowie czerwca 2013 r., a wartość szacunkowa skalkulowana została w oparciu o ceny, na jakich realizowane były dostawy do tego Odbiorcy w II kwartale 2013 r. W przypadku istotnych odchyleń ceny ostatecznej ww. pakietu od wartości szacunkowej podanej w niniejszym raporcie Emitent poinformuje o tym w trybie publikacji odrębnego raportu. Termin realizacji ww. pakietu zamówień przypada na miesiące lipiec – wrzesień 2013 r.

W przypadku niewywiązania się przez Emitenta z zobowiązań wynikających z realizacji ww. zleceń, w tym za opóźnienia w dostawach, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 5 % wartości danej dostawy. Pozostałe warunki zamówień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-29Jarosław ZuzelskiWiceprezes ZarząduJarosław Zuzelski
2013-05-29Włodzimierz KasztalskiProkurentWłodzimierz Kasztalski

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość