Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza

Środa, 29 maja 2013 (19:16)

Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez jednego z Akcjonariuszy - PAGED S.A. zgodnie z zapisami § 401 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych.


Otrzymany projekt uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, oraz został wpisany jako pkt 30 zamieszczonego poniżej porządku obrad:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simbor za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 sierpnia 2012r.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2012r.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 3 kwietnia do 31 grudnia 2012r.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 3 kwietnia 2012r.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

29. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

30. Podjęcie Uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF

31. Sprawy różne.

32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Handzlik - Prezes Zarządu
Paweł Czechowski - Członek Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość