Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2013 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Środa, 29 maja 2013 (20:05)

Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-729) ul. Rolna 175 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368274 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną) działając stosownie do wymogu art. 560 w zw. z art. 4021 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Codemedia S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Spółka Przekształcona) i zgodnie z brzmieniem Art. 402 KSH przedstawia następujące informacje:


I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD


Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 obrotowy 2012 roku.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia w roku obrotowym 2012.

8. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Iweii S.A za obrotowy 2012.

11. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.

12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej Iweii S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Iweii S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

14. Zamknięcie obrad.


W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.


PODSTAWA PRAWNA:


§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:
Renata Olszewska - IR & PR Manager

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość