Udzielenie przez Emitenta pożyczki

Czwartek, 21 kwietnia 2016 (00:25)

Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2016 roku Umowy pożyczki („Umowa”).

Umowa została zawarta pomiędzy Spółką jako Pożyczkodawcą a HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jako Pożyczkobiorcą.

Na podstawie Umowy:

a) Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) („Pożyczka”);

b) przekazanie środków pieniężnych na rachunek Pożyczkobiorcy tytułem Pożyczki nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 roku;

c) Pożyczka będąca przedmiotem Umowy stanowi zobowiązanie podporządkowane, o którym mowa w art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012;

d) Pożyczka jest udzielana na okres 5 lat licząc od dnia wpływu środków pieniężnych w pełnej kwocie na rachunek Pożyczkobiorcy;

e) Pożyczka oprocentowana jest według stawki wynoszącej 8% w skali roku;

f) odsetki od Pożyczki płatne będą kwartalnie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Walicki - Prezes Zarządu
Mateusz Sabak - Członek Zarządu

GPW

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość