Sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (14:39)

Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Twoja w Kędzierzynie-Koźlu - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK /© Panthermedia

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa Twojej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, a podejmowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów.

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK z dniem 12 maja 2017 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Komisja podawała, że na 31 marca 2017 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK wynosiły 170,3 mln zł.

Jak uzasadniała Komisja, decyzja została podjęta w związku z głęboką niewypłacalnością Twojej SKOK oraz brakiem perspektyw jej restrukturyzacji. W odpowiedzi na ogłoszenie KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji Twojej SKOK wyraził jeden z banków komercyjnych. Jednak po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z ratowania kasy poprzez jej przejęcie.

Rok wcześniej, KNF ustanowiła w Twojej SKOK zarządcę komisarycznego. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że Twoja SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 roku ujemne fundusze własne oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie -28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność".

Depozyty zgromadzone w kasach są objęte ochroną na takich zasadach jak bankowe. W całości gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Zgodnie z ustawą uruchomienie wypłat gwarantowanych depozytów rusza w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej już trwają i są prowadzone za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 lipca 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz.

Posiadacze depozytów w tym SKOK nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości.

mn

INTERIA.PL

Podziel się

Piszesz jako Gość