Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości?

Środa, 14 lutego (05:54)

Czy właściciel nieruchomości, który nie zgadza się z ustaloną przez gminę wysokością podatku od nieruchomości może ją zaskarżyć? Jakie kroki muszą zostać podjęte?

Jak zaskarżyć wysokość podatku od nieruchomości? /©123RF/PICSEL

Uchwała rady gminy

Rada gminy - w drodze uchwały - określa wysokość stawek podatku od nieruchomości dla obiektów znajdujących się w jej granicach administracyjnych. Stawki te nie mogą rocznie przekroczyć wartości wymienionych w obowiązującym obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. - przypomina Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Dla przykładu, zgodnie z obwieszczeniem, dla budynków mieszkalnych maksymalna stawka to 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Rada gminy może zróżnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W praktyce oznacza to, że mogą zostać uwzględnione i w konsekwencji wpłynąć na wysokość podatku, takie aspekty jak: lokalizacja nieruchomości, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie lub też sposób wykorzystywania gruntu. Z kolei stawki dla budynków mogą być warunkowane m.in. ich stanem technicznym lub wiekiem.

Co może zrobić podatnik, który nie zgadza się z wysokością podatku ustalonego przez gminę dla jego nieruchomości i uważa, że jest on za wysoki? W jaki sposób może interweniować i o czym powinien pamiętać?

Należ pamiętać, że podatnicy mogą zaskarżyć uchwałę rady gminy (lub rady miasta) albo odwołać się od otrzymanej decyzji administracyjnej - informuje Bartosz Antos.

Wezwanie do usunięcia naruszenia

Każdy podatnik ma prawo (zgodnie z art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) do zaskarżenia uchwały w sprawach podatkowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeśli narusza ona jego interes prawny - ale tylko po bezskutecznym, uprzednim wezwaniu do usunięcia owego naruszenia. Podjęta uchwała, innymi słowy, musi rodzić dla podatnika konkretne konsekwencje prawne, które muszą zostać wykazane w złożonej skardze.

Co więcej, brak wystąpienia przez podatnika z wezwaniem do usunięcia naruszenia spowoduje odrzucenie skargi przez sąd, jako skargi wniesionej przed wyczerpaniem środków zaskarżenia - przypomina Bartosz Antos. W wezwaniu do usunięcia naruszenia powinny zostać zawarte argumenty, które mogą potwierdzić niezgodność przyjętej uchwały z przepisami powszechnie obowiązującymi. Przykładowo można wykazać, że uchwalone przez gminę stawki przekraczają te maksymalne określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Kolejnym z możliwych rozwiązań jest przeanalizowanie danych nieruchomości wskazanych w ewidencji gruntów i budynków, pod kątem kluczowych aspektów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku, a więc powierzchni dla gruntów oraz powierzchni użytkowej dla budynków. Warto sprawdzić, czy dane zawarte w ewidencji rzeczywiście znajdują pokrycie w stanie faktycznym nieruchomości.

Nie ma określonych wymogów formalnych dotyczących wezwania do usunięcia naruszenia - brak jest także konkretnego terminu, w jakim osoby zainteresowane mogą z nim wystąpić. W sytuacji, gdy wezwanie nie przyniesie skutku, czyli przykładowo, gdy rada gminy odmówi zmiany uchwały lub w ogóle nie ustosunkuje się do wezwania, można kierować sprawę do sądu administracyjnego. Terminy na wystąpienie ze skargą to odpowiednio 30 dni - licząc od daty otrzymania odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa; bądź 60 dni - od dnia wystąpienia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli rada gminy nie ustosunkowała się do wezwania.

Skarga na uchwałę do sądu

Skargę na uchwałę rady gminy w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych dla nieruchomości można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym. Można też wystąpić jako reprezentant danej grupy, która wyrazi na to pisemną zgodę, przykładowo pozostałych mieszkańców gminy niezgadzających się na taką wysokość podatku od nieruchomości - informuje Bartosz Antos. Warto mieć jednak na uwadze, że do sądu nie można kierować skarg dotyczących uchwał, o których zgodności z prawem sąd orzekł już wcześniej.

Sąd administracyjny przy rozpatrywaniu wniesionej skargi na podatek od nieruchomości może stwierdzić nieważność danej uchwały w całości bądź w części lub też orzec, że wydana została ona z naruszeniem prawa. Jeśli skarga zostanie uwzględniona podatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wzruszenie wydanej w jego sprawie decyzji ustającej podatek od nieruchomości.

Odwołanie od decyzji

Podatnik ma także prawo, by odwołać się od doręczonej mu decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na zasadach ogólnych - a więc zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Odwołanie takie powinno zostać wniesione za pośrednictwem prezydenta miasta (burmistrza lub wójta) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni - licząc od dnia doręczenia danej decyzji.

Pobierz za darmo program PIT 2017

Saveinvest

Podziel się

~ZUSowcy -

Kiedy byla spraswiedliwosc uu nas nigdzy bo mieszczuchy od malej klatki w bloku placa podatek roczny dwa razy w a na wsi krusowcy maja takie wysokie emerytury majatki dom za ktory placa tyle podatku co mieszczuch za mala klatke.Z miasta zusowiec ma groszowa emeryture a placi co miesiac czynsz i podatek od malenkiego mieszkanka czy to jest sprawiedliwe ?

~ikar68 -

A ja mam pytanie : czy gmina tak po prostu może przekształcić status działki z rolno budowlanej na budowlano- rekreacyjną. Pociągnęło to za sobą znaczny wzrost podatku od nieruchomości. Na działce jest stary wiejski dom i stara stodoła i jeszcze jakiś budyneczek gospodarczy, taka mała szopa. Przy pierwotnym statusie działki owe budynki nie podlegały opodatkowaniu i za grunty też płaciło się mniej.Czyli jest to wybitny skok na kasę właściciela. W sumie są to dwie działki o łącznej powierzchni 5200 m . Na drugiej działce wybudowany został nowy dom. W warunkach zabudowy został określony teren który musi pozostać jako obszar zielony. Jakim prawem ktoś podjął decyzję o zmianie statusu działki już po zakończeniu budowy. budowa odbywała się na działce rolno budowlanej.

~Trabo -

Biedne często po PGR gminy wiejskie mają najwyzsze podatki i dużo wyższe od bogatych gmin np warszawskich.Brak jakiejkolwiek tym logiki Ta ustawa to spadek po PRL

Gość

Piszesz jako Gość