Komunikat UKNF ws. działalności Fritz Group SA

Środa, 11 lipca (19:06)

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skargami na działalność Fritz Group SA dotyczącymi opóźnień w realizowaniu zobowiązań finansowych wobec klientów, UKNF przedstawia następujące informacje:

/©123RF/PICSEL

1. Fritz Group SA jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, tj. podmiotem, który zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej, wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą. Na podstawie uzyskanego zezwolenia Fritz Group SA jest uprawniona do wykonywania następujących usług płatniczych:

1) przyjmowania wpłat gotówki i dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),

2) wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych).

2. Inną, niestanowiącą świadczenia usług płatniczych działalnością gospodarczą Fritz Group SA jest prowadzenie internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut.

Działalność ta polega co do zasady na bezgotówkowym przyjmowaniu środków od zlecającego wymianę walutową i udostępnianiu mu w zamian równowartości tych środków w innej walucie, stosownie do ustalonych przez kantor kursów.

Przy tego typu transakcjach kantor nie świadczy usługi płatniczej, a w szczególności nie pośredniczy w tych transakcjach, lecz jest ich stroną (odbiorcą płatności lub płatnikiem). Z tych względów działalność ta nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych, a tzw. kantory internetowe nie podlegają w tym zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Z analizy wpływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego skarg oraz wyjaśnień uzyskanych w ramach działań nadzorczych wynika, że zgłaszane nieprawidłowości dotyczą działalności Fritz Group SA niepodlegającej przepisom ustawy o usługach płatniczych i nadzorowi Komisji w zakresie internetowej wymiany walut.

Tym niemniej, mając na względzie charakter i możliwą skalę nieprawidłowości Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podjął czynności w celu weryfikacji, czy działając w charakterze krajowej instytucji płatniczej Fritz Group SA nadal spełnia wymogi, od których uzależnione jest wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, a w szczególności czy zapewnione jest ostrożne i stabilne zarządzanie tą działalnością.

INTERIA.PL

Podziel się

~mix -

czemu KNF ztwierdziął prospekty GETBECK, dostali łapówki czy co? 28.02 była emisja publiczna obligacji a 26.03 przestali na czas spłacać obligacje;czemu ikt z KN jeszcze nie został aresztowany, miliony Polaków w OFE,TFI i indywidualnych straciło 3 mld; Amber Gold to pikuś; kiedy komisja sledcza

~JK -

szlag człowieka trafia - dlaczego nie ma zakazu działalności i rozliczenia z wierzycielami , ale natychmiast i od razu wejście prokuratury ? dlaczego ? bo ?

Gość

Piszesz jako Gość