MIiR: Mieszkanie na start podpisane. Dopłaty do czynszów ruszą w 2019 roku

Wtorek, 7 sierpnia (17:24)

Dopłaty otrzymają rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym. "To pomoc, która zmniejszy koszty utrzymania mieszkania w początkowym okresie. Zaoszczędzone pieniądze rodzina przeznaczy na inne cele. W ten sposób ułatwiamy najem i zwiększamy możliwości docelowego wykupu. Opcję wykupu będzie można łączyć z otrzymywaniem dopłat" - mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Polska jest sporym producentem miodu. Fot. KRZYSZTOF KAPICA Polska Press /Agencja SE/East News

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

- jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,

- jest najemcą mieszkania:

a) oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji),

b) zasiedlonego po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,

c) w przypadku którego nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej),

- spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:

a) osiąga względnie niższe dochody, tj. na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku,

b) nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania,

c) zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat,

d) zawarła umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,

e) ma zdolność czynszową - jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Jak otrzymam dopłatę

Krok I: Zawarcie umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej)

- Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.

- Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.

- W trakcie naboru organizowanego przez gminę złóż wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że Twoje gospodarstwo domowe spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy. Pamiętaj, że Twoja aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.

- Jeśli spełniasz warunki gminy, znajdziesz się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu.

- Jeśli spełniasz wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje Cię o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).

Krok II: Ubieganie się o dopłaty do czynszu

- Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz:

a) kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej,

b) oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd.

- Pamiętaj, że gmina może Cię wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie ją zweryfikować.

- Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. Informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.

- W przypadku przyznania Ci dopłat wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

PAP

Podziel się

~jagoda -

niedługo skończy się to eldorado miodowe - nowy minister rolnictwa pozwolił rolnikom na opryski chemią zakazaną w innych krajach i to w okresie kiedy pszczoły zbierają nektar - to spowoduje duże wyniszczenie pszczół i skończy się kraina miodem płynąca:(

~xxx -

Faktycznie,news na pierwszą stronę. Możemy dzięki temu rozwinąć na ponadczasowy poziom naszą gospodarkę i oferować wszelkiej maści programy . News dla gimb@zy napisany przez gimbus@.

Gość

Piszesz jako Gość