ME skierowało do uzgodnień projekt noweli Prawa energetycznego m.in. ws. zwiększenia obliga

Piątek, 17 sierpnia 2018 (12:00)

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia obliga giełdowego dla energii elektrycznej do 100 proc.

/©123RF/PICSEL

Projekt ustawy przewiduje, że wytwórca energii elektrycznej jest obowiązany sprzedawać wytworzoną energię na giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium kraju rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą w kraju giełdę towarową.

Obowiązek ten nie dotyczy energii elektrycznej: dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; wytworzonej z odnawialnych źródeł energii; wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5 proc.; zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne; niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań; wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 MWe.

Projekt zakłada, że prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zwalnia z tego obowiązku w jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. w przypadku energii:

1) sprzedawanej w ramach wykonywania długoterminowych umów zawartych przez spółki energetyczne z instytucjami finansowymi, w celu realizacji inwestycji wytwórczych, w tym w ramach długoterminowych umów z innymi niż instytucje finansowe podmiotami, zawartych w celu zabezpieczenia przychodów oraz

2) sprzedawanej w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych ze wspólnikami/akcjonariuszami, także będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z udzielonym wytwórcy finansowaniem typu korporacyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji wytwórczej.

Zwolnienie dotyczyć ma też energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przedsiębiorstwa energetyczne mają przekazywać Prezesowi URE informacje o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają wytworzoną energię elektryczną poza giełdą, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Na podstawie tych danych Prezes URE ogłaszać będzie średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obligu w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału.

Resort podał w Ocenie Skutków Regulacji, że zasadniczym celem projektowanej regulacji, czyli podniesienia zakresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej z 30 proc. do 100 proc. jest poprawa przejrzystości, zwiększenie płynności oraz przewidywalności na rynku energii elektrycznej.

"Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie można pozwolić na funkcjonowanie tego rynku w sposób nieprzejrzysty. Obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znaczna część energii omija główny rynek giełdowy.

Podwyższenie obliga, ma na celu zwiększenie płynności i przewidywalności na rynku energii elektrycznej. Proponowane rozwiązanie jest niezbędne do uzyskania pełnej transparentności hurtowego rynku energii elektrycznej oraz uzyskania oczekiwanych efektów" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Przedstawiony projekt nowelizacji Prawa energetycznego obejmuje też m.in. propozycję uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Jak podał resort energii, proponowane zmiany ustawy Prawo energetyczne wynikają również z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przyjmowanych na gruncie Unii Europejskiej Kodeksów Sieci i Wytycznych, stanowiących środki mające na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej.

Uwagi do projektu, w ramach uzgodnień międzyresortowych, mają zostać zgłoszone do 17 sierpnia.

......................

Ministerstwo Energii zaproponuje podniesienie do 100 proc. obligo giełdowe na energię elektryczną - poinformował w resort. "Ceny dla gospodarstw domowych w tym roku nie ulegną zmianie, gdyż na ich wysokość wpływ ma średnioroczna wartość z ubiegłego roku, nie zaś jej chwilowe skoki na giełdzie.

Mam nadzieję, że zwiększenie obliga giełdowego ustabilizuje ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz zapobiegnie nieuzasadnionym ich wzrostom w 2019 r." - podkreślił minister Tchórzewski.

Obligo, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem giełdy wynosi w br. 30 proc. W 2017 r. był na poziomie 15 proc.

Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosły. Dotyczy to m.in. kontraktów terminowych na 2019 r.

Zdaniem ekspertów, cała branża czeka obecnie na szczegółowe zdefiniowanie kształtu rynku mocy w przepisach wykonawczych, tj. przede wszystkim szczegółowe uregulowanie dotyczące sposobu wykonywania obowiązku mocowego oraz podanie dokładnych parametrów planowanych aukcji.

Jakie prognozy?

Agencja Moody's podniosła prognozę hurtowych cen energii w Polsce do 180-230 zł/MWh do 2022 r. z przedziału 160-180 zł/MWh prognozowanego wcześniej - podał Moody's w raporcie.

"Wzrost szacunków Moody's odzwierciedla wzrost cen węgla i CO2 oraz uwzględnia opinię agencji, że miks energetyczny zdominowany przez węgiel znacząco się nie zmieni, a w bliskim terminie produkcja z nowych źródeł węglowych prawdopodobnie będzie większa niż rozwój OZE" - napisano w komunikacie Moody's. W ocenie analityków agencji Moody's, Polska może osiągnąć cele do 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej i emisji gazów cieplarnianych, ale może mieć problem z realizacją celu co najmniej 15 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii.

"Nowelizacja ustawy o OZE z czerwca powinna stymulować rozwój mocy w OZE i przybliżyć Polskę do tego celu" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Helen Francis z Moody's.

"Spółki z największą ekspozycją na wytwarzanie konwencjonalne zostaną najmocniej dotknięte przez politykę dekarbonizacji, a redukcja darmowych uprawnień do emisji CO2 będzie wywierać presję na marże w wytwarzaniu" - dodała.

PAP

Podziel się