Zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1

Piątek, 17 sierpnia 2018 (20:09)

Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 ("Aneks”), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku. O zawarciu Aneksu nr 1 do ww. Porozumienia Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2018 z dnia 10 maja 2018 roku. Informację o zawarciu Aneksu nr 2 do Porozumienia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 46/2018 z dnia 31 maja 2018 roku. Informacje o emisji oraz przydziale ww. obligacji Spółka przekazała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

a) I Transza w kwocie 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona)

b) II Transza w kwocie 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie, w szczególności zaś w dalszym ciągu wykup Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu i dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup obligacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Tomasz SarapataPrezes Zarządu
2018-08-17Marek KamolaCzłonek Zarządu

Emitent

Podziel się