Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

Sobota, 20 października 2018 (12:09)

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Termoexpert SA z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu ("Spółka”, "Emitent”) informuje o podpisaniu ze spółdzielnią mieszkaniową w Woli łącznie czterech umów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj w miejscowości Wola. Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie ESCO (Energy Saving Company/Energy Service Company). Dwie umowy zostały podpisane w dniu 6 czerwca 2018 r., na łączną kwotę 1.597.285,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) brutto. Kolejne dwie umowy zostały podpisane w dniu 9 października 2018 r., na łączną kwotę 1.074.260,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) brutto. Termin realizacji zadań z ww. umów ustalony został odpowiednio na 2018 rok oraz 2019 rok. Pozostałe warunki ww. umów nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu kontraktów. Powyższy raport bieżący został przekazany z naruszeniem ustawowego terminu publikacji raportu bieżącego, tj. niezwłocznie od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta. Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta było nieumyślne. Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Zarząd Spółki uznał fakt podpisania ww. umów za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że podjęta współpraca może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Informacja ta jest istotna z punktu widzenia strategicznej działalności Emitenta, gdyż stanowi potwierdzenie wieloletniego doświadczenia w branży.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-20Robert GoluchPrezes Zarządu

Emitent

Podziel się