Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 listopada 2018 roku

Niedziela, 21 października 2018 (17:45)

Raport bieżący nr 22/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
W związku z otrzymaniem żądania akcjonariusza, działającego w oparciu o przepis art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 9 listopada 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 9 listopada 2018 roku, o następujące punkty:

4/ Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

5/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

(1) treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(2) projekty uchwał oraz

(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Emitent

Podziel się