Data i porządek obrad ZWZA

Wtorek, 18 czerwca 2002 (16:26) Aktualizacja: Piątek, 21 czerwca 2002 (15:31)

W związku z nie dojściem do skutku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR SA zwołanym na dzień 18.06.2002 r. Zarząd POLAR SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 6, działając na podstawie art. 395, art. 397 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21, 22, 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 2 września 2002 r. o godzinie 14:00 we Wrocławiu, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2001.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego kontynuowania działalności Spółki.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wymienionych wcześniej sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 sierpnia 2002 r. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zgromadzenie na pół godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia, celem punktualnego i sprawnego przeprowadzenia obrad. kom emitent ewa

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość