Zasady dobrych praktyk

Piątek, 13 czerwca 2003 (13:09) Aktualizacja: Piątek, 13 czerwca 2003 (14:04)

Zarzad Energopol-Południe S.A. informuje o przyjęciu do stosowania Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych wraz z własnym komentarzem. Zasady powyższe zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenia w dniu 30.05.2003r.

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2002R

ZASADA TAK/ NIE/CZĘŚCIOWO KOMENTARZ SPÓŁKI

ENERGOPOL-POŁUDNIE S A

ZASADY OGÓLNE

I Cel spółki

Podstawowym celem działania

władz spółki jest realizacja

interesu spółki, rozumianego

jako powiększanie wartości

powierzonego jej przez

akcjonariuszy majątku, z 

uwzględnieniem praw i interesów TAK

innych niż akcjonariusze

podmiotów, zaangażowanych w 

funkcjonowanie spółki, w 

szczególności wierzycieli

spółki oraz jej pracowników.

II Rządy większości i 

ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest

przedsięwzięciem kapitałowym.

Dlatego w spółce musi być

uznawana zasada rządów

większości kapitałowej i 

w związku z tym prymatu

większości nad mniejszością. TAK

Akcjonariusz, który wniósł

większy kapitał, ponosi też

większe ryzyko gospodarcze.

Jest więc uzasadnione, aby

jego interesy były uwzględniane

proporcjonalnie do wniesionego

kapitału. Mniejszość musi mieć

zapewnioną należytą ochronę

jej praw, w granicach

określonych przez prawo i 

dobre obyczaje. Wykonując

swoje uprawnienia akcjonariusz

większościowy powinien

uwzględniać interesy mniejszości.

III Uczciwe intencje i 

nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie

z instytucji prawnych powinno

opierać się na uczciwych

intencjach (dobrej wierze) i 

nie może wykraczać poza cel

i gospodarcze uzasadnienie,

ze względu na które instytucje

te zostały ustanowione. Nie

należy podejmować działań, które TAK

wykraczając poza tak ustalone

ramy stanowiłyby nadużycie prawa.

Należy chronić mniejszość przed

nadużywaniem uprawnień

właścicielskich przez większość

oraz chronić interesy większości

przed nadużywaniem uprawnień

przez mniejszość, zapewniając

możliwie jak najszerszą ochronę

słusznych interesów akcjonariuszy

i innych uczestników obrotu.

IV Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące

walne zgromadzenie nie mogą

rozstrzygać kwestii, które

powinny być przedmiotem orzeczeń TAK

sądowych. Nie dotyczy to działań,

do których organy spółki i osoby

prowadzące walne zgromadzenie są

uprawnione lub zobowiązane

przepisami prawa.

V Niezależność opinii

zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego

świadczyć usługi eksperckie, w 

tym w szczególności usługi biegłego TAK

rewidenta, usługi doradztwa

finansowego i podatkowego oraz

usługi prawnicze spółka powinna

uwzględnić, czy istnieją okoliczności

ograniczające niezależność tego

podmiotu przy wykonywaniu powierzonych

mu zadań.

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

1 Walne zgromadzenie Miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia za każdym

powinno odbywać się w miejscu razem jest uzgadniane z Radą Nadzorczą.

i czasie ułatwiającym jak najszerszemu TAK

kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo

w zgromadzeniu.

2 Żądanie zwołania walnego W przypadku braku uzasadnienia żądania zwołania Walnego

zgromadzenia oraz umieszczenia określonych Zgromadzenia Zarząd niezależnie od wykonania obowiązku

spraw w porządku jego obrad, zgłaszane zwołania W.Z. zwróci się o takie uzasadnienie.

przez uprawnione podmioty, powinno być Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce wszystkie istotne

uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych materiały na W.Z. wyłożone są w siedzibie Spółki na 14 dni

do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz TAK przed terminem jego zwołania. Natomiast projekty

inne istotne materiały powinny być uchwał na 8 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

przedstawiane akcjonariuszom wraz z 

uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed

walnym zgromadzeniem, a czasie

umożliwiającym zapoznanie się z nimi

i dokonanie ich oceny.

3 Walne zgromadzenie zwołane na W przypadku niemożności zwołania W.Z. we wskazanym terminie,

wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć zarząd uzgodni inny termin z żądającym zwołania.

w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli

dotrzymanie tego terminu napotyka na TAK

istotne przeszkody - w najbliższym

terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie

przez zgromadzenie spraw, wnoszonych

pod jego obrady.

4 Odwołanie walnego zgromadzenia, Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany

w którego porządku obrad na wniosek już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że

uprawnionych podmiotów umieszczono określone zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności.

sprawy lub które zwołane zostało na taki W ostatnim przypadku stosowane są odpowiednie procedury

wniosek możliwe jest tylko za zgodą dotyczące zawiadamiania wszystkich zainteresowanych.

wnioskodawców. W innych przypadkach walne

zgromadzenie może być odwołane, jeżeli TAK

jego odbycie napotyka na nadzwyczajne

przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście

bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki

sam sposób, jak zwołanie, zapewniając

przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla

spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie

nie później niż na trzy tygodnie przed

pierwotnie planowanym terminem. Zmiana

terminu odbycia walnego zgromadzenia

następuje w tym samym trybie, co jego

odwołanie, choćby proponowany porządek

obrad nie ulegał zmianie.

5 Uczestnictwo przedstawiciela Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa

akcjonariusza w walnym zgromadzeniu głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie

wymaga udokumentowania prawa do działania pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez

w jego imieniu w sposób należyty. osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego

Należy stosować domniemanie, iż dokument rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie

pisemny, potwierdzający prawo z przepisami kodeksu cywilnego.

reprezentowania akcjonariusza na walnym TAK Przy sprawdzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu

zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.

wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba

że jego autentyczność lub ważność prima

facie budzi wątpliwości zarządu spółki

(przy wpisywaniu na listę obecności) lub

przewodniczącego walnego zgromadzenia.

6 Walne zgromadzenie powinno Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2003 r. przyjęto

mieć stabilny regulamin, określający Regulamin Walnego Zgromadzenia (Uchwała Nr16 Walnego

szczegółowe zasady prowadzenia obrad Zgromadzenia z dnia 30 maja 2003 r.). Regulamin ten zawiera

i podejmowania uchwał. Regulamin powinien m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów,

zawierać w szczególności postanowienia TAK w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania

dotyczące wyborów, w tym wyboru rady oddzielnymi grupami.

nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi

grupami. Regulamin nie powinien ulegać

częstym zmianom; wskazane jest, aby

zmiany wchodziły w życie począwszy od

następnego walnego zgromadzenia.

7 Osoba otwierająca walne Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym

zgromadzenie powinna doprowadzić do w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

niezwłocznego wyboru przewodniczącego, TAK

powstrzymując się od jakichkolwiek

innych rozstrzygnięć merytorycznych lub

formalnych.

8 Przewodniczący walnego Stosowne zapisy znajdują się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.

zgromadzenia zapewnia sprawny

przebieg obrad i poszanowanie praw i 

interesów wszystkich akcjonariuszy.

Przewodniczący powinien przeciwdziałać TAK

w szczególności nadużywaniu uprawnień

przez uczestników zgromadzenia i zapewniać

respektowanie praw akcjonariuszy

mniejszościowych. Przewodniczący nie

powinien bez ważnych powodów składać

rezygnacji ze swej funkcji, nie może też

bez uzasadnionych przyczyn opóźniać

podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

9 Na walnym zgromadzeniu powinni Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu wpisane zostało zarówno

być obecni członkowie rady nadzorczej i do regulaminu Rady Nadzorczej jak i do regulaminu Zarządu.

zarządu. Biegły rewident powinien być TAK W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są

obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.

oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, Biegły rewident będzie zaproszony na Walne Zgromadzenie,

jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

finansowe spółki.

10 Członkowie rady nadzorczej i 

zarządu oraz biegły rewident spółki powinni,

w granicach swych kompetencji i w zakresie TAK

niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw

omawianych przez zgromadzenie, udzielać

uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i 

informacji dotyczących spółki.

11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi

na pytania walnego zgromadzenia powinno

być dokonywane przy uwzględnieniu faktu,

że obowiązki informacyjne spółka publiczna

wykonuje w sposób wynikający z przepisów TAK

prawa o publicznym obrocie papierami

wartościowymi, a udzielanie szeregu

informacji nie może być dokonywane w 

sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

12 Krótkie przerwy w obradach, nie Przypadki w których Przewodniczący może zarządzić krótką

stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przerwę w obradach określone zostały w Regulaminie

przez przewodniczącego w uzasadnionych TAK Walnych Zgromadzeń.

przypadkach, nie mogą mieć na celu

utrudniania akcjonariuszom wykonywania

ich praw.

13 Głosowania nad sprawami

porządkowymi mogą dotyczyć tylko

kwestii związanych z prowadzeniem obrad

zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie TAK

w tym trybie uchwał, które mogą wpływać

na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

14 Uchwala o zaniechaniu

rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku

obrad może zapaść jedynie w przypadku,

gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe

powody. Wniosek w takiej sprawie powinien TAK

zostać szczegółowo umotywowany. Walne

zgromadzenie nie może podjąć uchwały o 

zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu

rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku

obrad na wniosek akcjonariuszy.

15 Zgłaszającym sprzeciw wobec Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłaszającemu

uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego TAK sprzeciw zwięzłe jego uzasadnienie.

uzasadnienia sprzeciwu

16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek

handlowych nie przewiduje kontroli sądowej

w przypadku niepodjęcia przez walne

zgromadzenie uchwały, zarząd lub

przewodniczący walnego zgromadzenia powinni TAK

w ten sposób formułować uchwały,

aby każdy uprawniony, który nie zgadza się

z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym

przedmiot uchwały, miał możliwość jej

zaskarżenia.

17 Na żądanie uczestnika walnego Każdorazowo notariusz obsługujący Walne Zgromadzenie

zgromadzenia przyjmuje się do protokołu TAK będzie informowany o istnieniu tej zasady.

jego pisemne oświadczenie

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

18 Rada nadzorcza corocznie Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie zawierające

przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą min ocenę sytuacji spółki.

ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna Sprawozdanie Rady jest udostępniane akcjonariuszom wraz

być zawarta w raporcie rocznym spółki, TAK z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie

udostępnianym wszystkim akcjonariuszom na 14 dni przed terminem Walnego.

w takim terminie, aby mogli się z 

raportem zapoznać przed zwyczajnym

walnym zgromadzeniem.

19 Członek rady nadzorczej W Regulaminie Rady Nadzorczej znajdują się kryteria jakim

powinien posiadać należyte wykształcenie, powinni odpowiadać członkowie Rady Nadzorczej.

doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie Zgłaszający kandydaturę Walnemu Zgromadzeniu przedstawia

życiowe, reprezentować wysoki poziom osobę kandydata i dokonuje jej oceny merytorycznej i formalnej.

moralny oraz być w stanie poświęcić

niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w TAK

sposób właściwy wykonywać swoje funkcje

w radzie nadzorczej.Kandydatury członków

rady nadzorczej powinny być zgłaszane

i szczegółowo uzasadniane w sposób

umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

20

1.

a) Przynajmniej połowę członków rady Zasada ta będzie wdrożona w terminie późniejszym, najdalej

nadzorczej powinni stanowić członkowie do końca 2004r.

niezależni. Niezależni członkowie rady

nadzorczej powinni być wolni od

jakichkolwiek powiązań ze spółką i 

akcjonariuszami lub pracownikami, które

to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć

na zdolność niezależnego członka do

podejmowania bezstronnych decyzji;

b)Szczegółowe kryteria niezależności

powinien określać statut spółki;

c)Bez zgody przynajmniej jednego

niezależnego członka rady nadzorczej,

nie powinny być podejmowane uchwały

w sprawach:

-świadczenia z jakiegokolwiek tytułu

przez spółkę i jakiekolwiek podmioty

powiązane ze spółką na rzecz członków

zarządu;

-wyrażenia zgody na zawarcie przez

spółkę lub podmiot od niej zależny

istotnej umowy z podmiotem powiązanym

ze spółką, członkiem rady nadzorczej

albo zarządu oraz z podmiotami z nimi

powiązanymi;

-wyboru biegłego rewidenta dla

przeprowadzenia badania sprawozdania

finansowego spółki.

Zasada powyższa może zostać przez

spółkę wdrożona w terminie innym

niż pozostałe zasady zawarte w 

niniejszym zbiorze, jednak nie

później niż do końca 2004 r.

21 Członek Członkowie Rady Nadzorczej sprawdzają realizację planu rocznego,

rady pomagają w sprawach kontrowersyjnych podjąć decyzję jak najbardziej

nadzorczej korzystną dla Spółki, w przypadku zaistnienia konfliktu

powinien interesu informują o nim pozostałych członków rady i

przede TAK powstrzymują się od głosu w sprawie, w której może do tego dojść.

wszystkim mieć Członkowie Rady Nadzorczej pomagają również w pozyskiwaniu dla

na względzie Spółki inwestorów branżowych, strategicznych a także kontraktów

interes spółki. handlowych.

22 Członkowie Rady Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują co miesiąc raport ekonomiczny

Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie za dany okres. W razie potrzeby jest uzupełniany o żadane materiały.

działania aby otrzymywać od Zarządu Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd zdaje relacje z

regularne i wyczerpujące informacje o TAK wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki

wszystkich istotnych sprawach dotyczących oraz ewentualnym występowaniu ryzyka związanego z prowadzoną

działalności spółki oraz o ryzyku związanym działalnością.

z prowadzoną działalnością i sposobach

zarządzania tym ryzykiem.

23 O zaistniałym konflikcie interesów Zasada ta znajduje się w regulaminie Rady Nadzorczej, który

członek rady nadzorczej powinien każdy członek Rady otrzymuje do wiadomości i do przestrzegania.

poinformować pozostałych członków rady TAK

i powstrzymać się od zabierania głosu

w dyskusji oraz od głosowania nad

przyjęciem uchwały w sprawie, w której

zaistniał konflikt interesów.

24 Informacja o osobistych, Członek Rady Nadzorczej po zaistnieniu takich powiązań

faktycznych i organizacyjnych powiązaniach w terminie 2-ch tygodni informuje na piśmie Spółkę.

członka rady nadzorczej z określonym Uzyskane informacje są dostępne na wniosek zainteresowanego

akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem TAK podmiotu w siedzibie Spółki.

większościowym powinna być dostępna

publicznie. Spółka powinna dysponować

procedurą uzyskiwania informacji od

członków rady nadzorczej i ich

upubliczniania.

25 Posiedzenia rady nadzorczej, Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.

z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio

zarządu lub jego członków, w szczególności: TAK

odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania

wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne

dla członków zarządu.

26 Członek rady nadzorczej powinien Członkowie R.N. w regulaminie Rady Nadzorczej zostali zobowiązani do

umożliwić zarządowi przekazanie w sposób każdorazowego informowania Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji

publiczny i we właściwym trybie informacji TAK spółki, podając ilość akcji i wartość transakcji.

o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też Spółka obowiązek informacyjny spełnia tylko na podstawie

spółki wobec niej dominującej lub zależnej, Rozporządzenia Rady Ministrów i zawartych w nim zasad.

jak również o transakcjach z takimi

spółkami, o ile są one istotne dla jego

sytuacji materialnej.

27 Wynagrodzenie członków rady Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne

nadzorczej powinno być godziwe lecz nie Zgromadzenie. Wielkość wynagrodzenia jest powiązana ze

powinno stanowić istotnej pozycji kosztów średnim wynagrodzeniem za pracę w spółce.

działalności spółki ani wpływać w poważny TAK Łączne wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie

sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki

to powinno pozostawać w rozsądnej relacji i jest ujawniane w raporcie rocznym.

do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna

wysokość wynagrodzeń wszystkich członków

rady nadzorczej powinna być ujawniana w 

raporcie rocznym.

28 Rada nadzorcza powinna działać TAK Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść

zgodnie ze swym regulaminem, który powinien jest dostępna w siedzibie Spółki.

być publicznie dostępny.

29 Porządek obrad rady nadzorczej Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany 7 dni

nie powinien być zmieniany lub uzupełniany przed planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez

w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. TAK Przewodniczącego, a następnie wraz z materiałami przekazywany

Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy członkom Rady, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności

obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej uzasadniające skrócenie tego terminu. Porządek posiedzenia

i wyrażają oni zgodę na zmianę lub może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku gdy wszyscy

uzupełnienie porządku obrad, a także gdy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają na to zgodę.

podjęcie określonych działań przez radę

nadzorczą jest konieczne dla uchronienia

spółki przed szkodą jak również w 

przypadku uchwały, której przedmiotem

jest ocena, czy istnieje konflikt

interesów między członkiem rady

nadzorczej a spółką.

30 Członek rady nadzorczej

oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do

stałego pełnienia nadzoru powinien składać TAK

radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania

z pełnionej funkcji.

31 Członek rady nadzorczej nie Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się

powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji z treścią Dobrych praktyk ... oraz zobowiązali się do

w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to TAK stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego

uniemożliwić działanie rady, a w przez Spółkę zgodnie z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.

szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić Z ważnych przyczyn losowych dopuszcza się rezygnację

terminowe podjęcie istotnej uchwały. członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

32 Zarząd, kierując się interesem Zarząd na podstawie wcześniej opracowanej i zaakceptowanej przez

spółki, określa strategię oraz główne cele Radę Nadzorczą strategii działania opraco-wuje roczne plany

działania spółki i przedkłada je radzie ekonomiczno-finansowe. Rada Nadzorcza akceptuje je i ocenia

nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za TAK ich realizację.

ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o 

przejrzystość i efektywność systemu

zarządzania spółką oraz prowadzenie jej

spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą

praktyką.

33 Przy podejmowaniu decyzji w Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.

sprawach spółki członkowie zarządu powinni Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością i z

działać w granicach uzasadnionego ryzyka wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia

gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu życiowego.

wszystkich informacji, analiz i opinii,

które w rozsądnej ocenie zarządu powinny

być w danym przypadku wzięte pod uwagę TAK

ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu

interesu spółki należy brać pod uwagę

uzasadnione w długookresowej perspektywie

interesy akcjonariuszy, wierzycieli,

pracowników spółki oraz innych podmiotów

i osób współpracujących ze spółką w zakresie

jej działalności gospodarczej a także

interesy społeczności lokalnych.

34 Przy dokonywaniu transakcji Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi

z akcjonariuszami oraz innymi osobami, osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena

których interesy wpływają na interes spółki, rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje

zarząd powinien działać ze szczególną TAK te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.

starannością, aby transakcje były dokonywane

na warunkach rynkowych

35 Członek zarządu powinien zachowywać Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią

pełną lojalność wobec spółki i uchylać się Do-brych praktyk ... oraz zobowiązali się do stosowania ich w 

od działań, które mogłyby prowadzić zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie

wyłącznie do realizacji własnych korzyści z § 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy.

materialnych. W przypadku uzyskania informacji

o możliwości dokonania inwestycji lub

innej korzystnej transakcji dotyczącej TAK

przedmiotu działalności spółki, członek

zarządu powinien przedstawić zarządowi

bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia

możliwości jej wykorzystania przez spółkę.

Wykorzystanie takiej informacji przez

członka zarządu lub przekazanie jej osobie

trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu

i jedynie wówczas, gdy nie narusza to

interesu spółki.

36 Członek zarządu powinien traktować

posiadane akcje spółki oraz spółek wobec TAK

niej dominujących i zależnych jako inwestycję

długoterminową.

37 Członkowie zarządu powinni informować

radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów TAK

w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości

jego powstania.

38 Wynagrodzenie członków zarządu Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza

powinno być ustalane na podstawie według kryteriów przez siebie ustalonych.

przejrzystych procedur i zasad, z 

uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego

oraz zapewnienia efektywnego i płynnego TAK

zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno

odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki,

pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników

ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem

odpowiedzialności wynikającej z pełnionej

funkcji, z uwzględnieniem poziomu

wynagrodzenia członków zarządu w podobnych

spółkach na porównywalnym rynku.

39 Łączna wysokość wynagrodzeń Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wraz ze

wszystkich członków zarządu powinna stosownym komentarzem jest ujawniana w raporcie rocznym.

być ujawniana w raporcie rocznym w Różnice w wysokości tego wynagrodzenia nie są znaczne,

podziale na poszczególne składniki TAK a wynikają wyłącznie z pełnionej funkcji i związanego

wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia z nią zakresu obowiązków.

poszczególnych członków zarządu znacznie się

od siebie różni, zaleca się opublikowanie

stosownego wyjaśnienia.

40 Zarząd powinien ustalić zasady i Zasady i tryb pracy Zarządu zawiera regulamin Zarządu natomiast

tryb pracy oraz podziału kompetencji w TAK podział obowiązków, uprawnień i kompetencji znajduje się w

regulaminie, który powinien być jawny i Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Oba regulaminy są dostępne

ogólnie dostępny. w siedzibie Spółki.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41 Podmiot, który ma pełnić Rada Nadzorcza sprawdza czy biegły rewident spełnia kryteria

funkcję biegłego rewidenta w spółce TAK niezależności określone w art. 66 pkt 2 Ustawy o rachunkowości.

powinien być wybrany w taki sposób aby Biegły rewident składa Spółce oświadczenie o bezstronności

zapewniona była niezależność przy i niezależności.

realizacji powierzonych mu zadań.

42 Celem zapewnienia należytej Okres 5-cio letni liczy się od roku wejścia w życie

niezależności opinii spółka powinna TAK zasad Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r

dokonywać zmiany biegłego rewidenta

przynajmniej raz na pięć lat.

43 Wybór biegłego rewidenta W Spółce wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza

powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po otrzymaniu od Zarządu zgłoszonych ofert wraz z opiniami.

lub walne zgromadzenie spółki po TAK

przedstawieniu rekomendacji przez radę

nadzorczą.

44 Rewidentem do spraw szczególnych Gdy zajdzie potrzeba zatrudnienia rewidenta do spraw szczególnych

nie może być podmiot pełniący funkcję TAK nie będzie to podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w Spółce.

biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach

od niej zależnych.

45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale Zarząd deklaruje,

powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna TAK iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z 

grupa akcjonariuszy nie była grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana w ramach tych samych

uprzywilejowana. grup akcji.

46 Statut spółki, podstawowe regulacje Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty

wewnętrzne, informacje i dokumenty związane związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są

z walnymi zgromadzeniami, a także NIE dostępne tylko w siedzibie Spółki.

sprawozdania finansowe powinny być dostępne Nie są publikowane na stronach internetowych.

w siedzibie spółki i na jej stronach

internetowych.

47 Spółka powinna dysponować Zarząd Spółki (i jej rzecznik prasowy) dokłada starań aby

odpowiednimi procedurami i zasadami przedstawicielom mediów były udostępniane rzetelne informacje

dotyczącymi kontaktów z mediami i na temat bieżącej działalności Spółki, sytuacji gospodarczej

prowadzenia polityki informacyjnej, przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem jednak, iż obowiązki informacyjne

zapewniającymi spójne i rzetelne informacje TAK spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa

o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

z przepisami prawa i uwzględniającym jej Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółka umożliwia

interesy, udostępniać przedstawicielom mediów przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach.

informacje na temat swojej bieżącej

działalności, sytuacji gospodarczej

przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im

obecność na walnych zgromadzeniach.

48 Spółka powinna przekazać do

publicznej wiadomości w raporcie rocznym

oświadczenie o stosowaniu zasad ładu TAK

korporacyjnego. W przypadku odstępstwa

od stosowania tych zasad spółka powinna

również w sposób publiczny uzasadnić ten

fakt.

UWAGA: przekazujemy treść raportu w takiej formie, jaka otrzymaliśmy za pomoca systemu EMITENT (PAP)

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość