Zawarcie umowy znaczącej

Środa, 3 marca 2004 (17:20)

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, że :

w dniu 02 marca 2004 r. zawarły umowę dzierżawy ruchomości i budynków, tj. umowę pomiędzy Garbarnią Brzeg S.A. jako Wydzierżawiającym a Zakładami Garbarskimi Skotan S.A. jako Dzierżawcą

I. Istotne postanowienia umowy:

1. Przedmiotem umowy jest wydzierżawienie przez Garbarnię Brzeg S.A. na rzecz "Skotan" S.A. maszyn i urządzeń garbarskich oraz budynków zlokalizowanych w Brzegu ul. Krakusa 3

Umowa zawarta jest na okres od dnia 02.03.2004r. do dnia 28.02.2005r.

Tytułem czynszu dzierżawnego Dzierżawca zapłaci miesięcznie kwotę w wysokości 150.000,00 zł /słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ + VAT.

Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

Strony nie przewidują żadnych kar umownych ani zastrzeżenia warunku lub terminu.

II.

Kryterium określenia umowy znaczącej :

- w odniesieniu do wartości wydzierżawianego majątku - przekroczenie 10% wartości kapitału własnego

- krterium przedmiotowe - wydzierżawienie nieruchomości oraz maszyn i urządzeń stanowiących kompleksowe ciągi technologiczne działu obróbki mokrej i wykańczalni

III. Charakter powiązań pomiędzy stronami umowy:

a) powiązania kapitałowe:

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. posiadają udział 30,25 % w kapitale zakładoym "Garbarni Brzeg" S.A. oraz 30,25 % głosów na WZA,

"Garbarnia Brzeg" S.A. posiada udział 20,52 % w kapitale akcyjnym "Skotan" S.A. oraz 20,52 % głosów na WZA,

b) powiązania organizacyjne:

Członkami Rad Nadzorczych obu firm na dzień sporządzenia raportu są:

1. Wojciech Sobczak,

2. Roman Krzysztof Karkosik,

3. Aleksander Maciejowski.

IV. Dzierżawca na czas dzierżawy przedmiotowych maszyn i urządzeń zwolnił je z przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 18 sierpnia 2003r.)

V.

Wynikająca z umowy dzierżawy konsolidacja ma na celu zwiększenie efektywności działalności obu Spółek, a przede wszystkim racjonalizację kosztów oraz kompleksową obsługę kontrahentów.

Powyższe działania są elementów trwającego od dawna głębokiego procesu restrukturyzacji obu podmiotów.

Raport bieżący liczy - 1 stronę

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość