Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Czwartek, 25 maja 2006 (17:43) Aktualizacja: Poniedziałek, 1 stycznia 4712

Raport bieżący nr 3/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

ď�ˇ Podziału zysku za 2005 rok

ď�ˇ Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.

ď�ˇ Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.

ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005;

ď�ˇ Wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005;

ď�ˇ Zmian Statutu Spółki;

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W §8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty: od 41 do 46 o następującej treści:

"41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z;

42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z;

43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z;

44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A;

45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z;

46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z."

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 39 .1 ust.1 i 2 rozp. Min. Finansów z dn. 19.10.2005 Dz.U.05.209.1744

Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu

Marek Borzymowski - Członek Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość