Uchwały podjęte na WZA

Piątek, 30 czerwca 2006 (08:22) Aktualizacja: Poniedziałek, 1 stycznia 4712

Raport bieżący nr 14/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2006 roku.

Uchwała Nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jerzego Saka

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :

1. - Małgorzata Bonikowska

2. - Małgorzata Dorosz

3. - Małgorzata Matyszczak

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2006 roku pod pozycją 6617 .

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku, sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2005 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2005 rok.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2005 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

15. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4

Ponieważ stosownie do art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostki w stosunku do której ogłoszona została upadłość nie podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie , uchwala się co następuje :

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządcy Spółki oraz przyjmuje do wiadomości zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte do wiadomości przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. na które składa się : bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.730.456,67 zł ( dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy ) , rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący stratę netto w wysokości 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy ) , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 11.903.121,86 zł ( jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy ) oraz informację dodatkową.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A. za rok 2005.

Uchwała Nr 5

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2005 w kwocie 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy) z zysków lat przyszłych.

Uchwała Nr 6

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Urbanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 7

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 8

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 9

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 10

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 11

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

Uchwała Nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. biorąc pod uwagę niezakończone postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu odstępuje od podjęcia uchwały zgodnej z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje do stosowania Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie wynikającym z oświadczenia zarządu Elektromontaż - Warszawa S.A. zawartego w uchwale nr 2/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.

Uchwała Nr 14

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 14 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 59 ) z późniejszymi zmianami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. uchwala co następuje:

Sprawozdania finansowe Elektromontaż - Warszawa S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i następnych.
Ryszard Urban - Członek Zarządu
Wojciech Kołakowski - Prokurent

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość