Uchwały ZWZA

Piątek, 30 czerwca 2006 (17:11)

Raport bieżący nr 67/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2006r.

UCHWAŁA NR 1

§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Niedośpiała.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2006 r., nr 110, pozycja 7129.

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.

12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

16.Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, w skład którego wchodzą:

1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.034.219 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),

3.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),

4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 598.835 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),

5.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.542 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),

6.Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2005, w skład którego wchodzą:

1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.680.966 tys. zł (słownie: siedem miliardów sześćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 72.609 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy zł),

3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 551.860 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 369.954 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

5.Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Tadeuszowi Pietce - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 01.04.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Piotrowi Stępniakowi - Prezesowi Zarządu od dnia 01.02.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Longinowi Kula - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.02.2005 r. do 15.09.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 29.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce - zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. - zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43.

Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

1.Dotychczasowe brzmienie §20 Statutu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem".

2.Ponadto w całym tekście Statutu Spółki określenie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zamienia się na określenie "Walne Zgromadzenie", użyte w odpowiednich przypadkach. Proponowana zmiana dotyczy: §8 ust.1, §9 ust.1 i ust.2, §10 ust.2, §11, §12 ust.1, §15 ust.2, §17 lit. i), §19 ust.2, §23 ust.2, §25, §26 ust.1, §27 ust.2.

§2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
Piotr Stępniak - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się
Gość

Piszesz jako Gość