MNI S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publiczne

Czwartek, 22 lutego 2007 (21:21)

Raport bieżący nr 10/2007
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 22 lutego 2007 roku do Spółki wpłynęły do Spółki trzy zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1.Od spółki Dedal Inwestycje Sp. z o.o.;

2.Od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MNI S.A.

3.Od Prezesa Zarządu spółki MNI Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie - podmiotu zależnego od MNI S.A.

odpowiednio o treści następującej:

"W związku z regulacją art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych, w imieniu spółki Dedal Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadamiam o nabyciu przez spółkę 5.502.996 praw do akcji serii L spółki MNI S.A.

Nabycie tych praw nastąpiło w wyniku wykonania przysługujących spółce Dedal Inwestycje 1.834.332 praw poboru akcji emisji serii L na warunkach określonych w Prospekcie emisyjnym akcji serii L i złożenia zapisu podstawowego na te akcje wraz z uiszczeniem pełnej ceny emisyjnej w wysokości 1,00 złotych każda akcja, łącznie 5.502.996 złotych za pakiet 5.502.996 praw do akcji.

W konsekwencji obecnie spółka Dedal Inwestycje nie posiada akcji spółki MNI S.A.. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii L spółka Dedal Inwestycje posiadać będzie 5.502.996 akcji spółki MNI S.A. co stanowić będzie 6,095 procent jej kapitału zakładowego i 6,093 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Dedal Inwestycje nie zamierza w najbliższym czasie zmieniać stanu posiadania akcji spółki MNI S.A."

oraz

"W związku z regulacją art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przy zachowaniu wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MNI S.A., niniejszym zawiadamiam o nabyciu 3.891.756 praw do akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nabycie tych praw nastąpiło w wyniku wykonania prawa poboru akcji emisji serii L na warunkach określonych w Prospekcie emisyjnym akcji serii L i złożenia zapisu podstawowego na te akcje wraz z uiszczeniem pełnej ceny emisyjnej w wysokości 1,00 złotych każda akcja, łącznie 3.891.756 złotych za pakiet 3.891.756 praw do akcji.

W konsekwencji obecnie posiadam 1.398.812 akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie co stanowi 6,197 procent jej obecnego kapitału zakładowego i 6,190 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 3.891.756 praw do akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii L łącznie posiadać będę 5.290.568 akcji spółki MNI S.A. co stanowić będzie 5,860 procent jej kapitału zakładowego i 5,858 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

oraz

"w związku z regulacją art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przy zachowaniu wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, pełniąc funkcję Prezesa zarządu Spółki MNI Mobile S.A., Spółki w 100% zależnej od MNI S.A. niniejszym zawiadamiam o nabyciu przeze mnie 45.240 praw do akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nabycie tych praw nastąpiło w wyniku wykonania przysługującego mi prawa poboru akcji emisji serii L na warunkach określonych w Prospekcie emisyjnym akcji serii L i złożenia zapisu podstawowego na te akcje wraz z uiszczeniem pełnej ceny emisyjnej w wysokości 1,00 złotych każda akcja, łącznie 45.240 zł za pakiet 45.240 praw do akcji.

W konsekwencji obecnie przysługuje mi 15.080 akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie co stanowi 0,07 procent jej obecnego kapitału zakładowego oraz 45.240 praw do akcji spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii L łącznie posiadać będę 60.320 akcji spółki MNI S.A. co stanowić będzie 0.07 procent jej kapitału zakładowego."

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych imię i nazwisko osoby, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki, jak również dane tej ostatniej osoby nie są przekazywane do publicznej wiadomości ze względu na brak jej zgody.

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w. zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U.05.229.1950).
Piotr Koenig - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość