Skonsolidowany raport roczny

Środa, 25 kwietnia 2007 (07:41)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2004 2004  
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6582 1457  
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-618 -137  
  III. Zysk (strata) brutto-1290 -286  
  IV. Zysk (strata netto-1339 -296  
  V. Zysk (strata) netto przypisana(y) jednostce dominującej-1311 -290  
  VI. Zysk (strata) netto przypisana(y) akcjonariuszom mniejszościowym-28 -6  
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2034 -499  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalaności inwestycyjnej45 11  
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- -  
  X. Przepływy netto razem-1989 -488  
  XI. Aktywa12340 3025  
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10519 2579  
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe10080 2471  
  XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej1314 322  
  XV. Kapitał własny razem1820 446  
  XVI. Kapitał zakładowy1610 395  
  XVII. Liczba akcji427000    
  XVIII. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą-3,14 -0,7  
       
 

Dane historyczne za 2004 rok zbadała Grupa Gumułka Sp.z o.o. z Katowic dla potrzeb prospektu emisyjnego .
Publikowane dane zawierają tylko dane liczbowe za okres od 1.01.2004-31.12.2004 r. w związku z opracowaniem prospektu emisyjnego, który zgodnie z przepisami zawiera dane historyczne za pełne okresy 2004-2006.
.Za okres od dnia ogłoszenia upadłości tj. 28.07.2004-31.12.2004 Emitent przekazał skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej wraz z opinią biegłego rewidenta w dniu 13 czerwca 2005 roku zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg średniego kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień m-ca 2004- 4,5182
Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych wg średniego kursu obowiązującego na dzień 31.12.2004 (tabela 256/A/NBP)-4,0790

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość