Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Piątek, 20 lipca 2007 (18:29)

Raport bieżący nr 13/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 lipca 2007 r., Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP") z dnia 21 marca 2007 r. ("Umowa Kredytowa").

Umowa Kredytowa przewiduje udzielenie Spółce kredytu w PLN oraz kredytu w USD do łącznej wartości nie przekraczającej 300.000.000,- złotych lub równowartości tej kwoty w USD, przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmującego poszukiwanie i eksploatację złóż ropy naftowej na terenie Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej (Republika Komi) przez spółki poszukiwawczo-wydobywcze oraz finansowanie przez Spółkę tej działalności poprzez udzielanie pożyczek projektowych, jak również opłacenie akcji objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Occidental Resources. Termin spłaty zobowiązań kredytowych upływa 31 grudnia 2012 r. Oprocentowanie kredytów ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych lub stawkę LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku stanowią hipoteki na nieruchomościach spółek z grupy Prokom Investments S.A., zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na aktywach finansowych należących do Prokom Investments S.A., zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na prawach z rachunków bankowych Spółki oraz umowa wsparcia projektu przez Prokom Investments S.A. Ponadto zgodnie z umową, Spółka zobowiązuje się do niewnioskowania o wypłatę dywidendy oraz do spowodowania niewnioskowania i nie głosowania za wypłatą dywidendy przez Prokom Investments S.A.

Aneks do Umowy Kredytowej zawarty został pomiędzy Spółką, PKO BP oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przejął część praw i obowiązków PKO BP wynikających z Umowy Kredytowej i stał się jej stroną jako bank uczestniczący.

Umowa Kredytowa ma charakter umowy znaczącej, gdyż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Paweł Gricuk - Prezes Zarządu
Marcin Balicki - Prokurent

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość