Stowarzyszenia pomocy ofiarom drogowym

Poniedziałek, 27 sierpnia 2012 (07:55)

Dofinansowanie leczenia, pomoc psychologiczna i prawna to tylko niektóre formy działalności organizacji wspierających ofiary wypadków drogowych.

W zeszłym roku w wypadkach na naszych drogach rannych zostało blisko 50 tys. osób. Wiele z nich wymagało leczenia i późniejszej rehabilitacji. A to kosztuje. Na dobrą sprawę ewentualne opłaty powinny zostać poniesione przez ubezpieczyciela, ale z tym, jak powszechnie wiadomo, są problemy. Otrzymane pieniądze nierzadko nie pokrywają całości wydatków, a co gorsza - procedury często się przeciągają (choćby z powodu toczącej się sprawy sądowej), co znacząco opóźnia uzyskanie rekompensaty. A leczenie i rehabilitacja muszą być przeprowadzone bez żadnej zwłoki. Właśnie w takich przypadkach warto zwrócić się o pomoc do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków.

Refundacja leczenia i nie tylko
Jedną z podstawowych form świadczonej pomocy jest wieloraka refundacja poniesionych kosztów. Mogą być to pieniądze wydane na leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy opłacenie rehabilitanta. Można też liczyć na zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych, diagnozy lekarskiej czy nawet dojazdów do lekarza. Przyznanie pomocy uzależnione jest od kilku czynników.

Generalnie udzielana jest poszkodowanym, którzy ucierpieli z winy osób trzecich, a także członkom ich rodzin, które w konsekwencji wypadku znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Często o przyznaniu środków decyduje status majątkowy poszkodowanych - większe szanse na uzyskanie pomocy mają osoby gorzej sytuowane.

Przekazanie pieniędzy może nastąpić po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków, np. zgromadzeniu określonej części wydatków lub przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione koszty. Może być też wymagane udokumentowanie doznania uszczerbku na zdrowiu przez przedstawienie dokumentacji medycznej. Jest to gwarancja, że środki nie zostaną wykorzystane w innym celu, niż na pomoc poszkodowanym.

Wsparcie na wielu polach
Organizacje wspierające ofiary wypadków drogowych zwykle nie ograniczają swojej działalności do pomocy finansowej. Można w nich też szukać bezpłatnych porad prawnych - w zredagowaniu pisma do firmy ubezpieczeniowej czy skierowania pozwu do sądu i reprezentowaniu tam poszkodowanego.

Bardzo często fundacje i stowarzyszenia pomocy ofiarom wypadków udzielają także pomocy psychologicznej. U części osób biorących udział w tragicznych zdarzeniach pojawiają się objawy psychologiczne, które w najostrzejszej formie określane są mianem zespołu stresu pourazowego. Brak odpowiedniej terapii może wywoływać negatywne skutki latami.

Środki z funduszu
Problemem w działalności tego typu organizacji są oczywiście pieniądze. Do niedawna głównym źródłem środków były nawiązki oraz świadczenia pieniężne zasądzane przez sądy podczas karania sprawców wypadków. Od początku 2012 r. zamknięto tę możliwość, tworząc centralny Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, z którego na zasadzie konkursu rozdzielane będą środki na wsparcie poszkodowanych. Oznacza to sporo dodatkowych formalności, a organizacje działają bardzo skromnie i mogą mieć trudności z wypełnieniem stosownych wniosków.

Warto wiedzieć

Kontaktując się ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pomocą ofiarom wypadków drogowych można liczyć na wsparcie m.in. w:

  • dofinansowaniu kosztów leczenia - zakupie lekarstw i wizyt lekarskich
  • opłaceniu kosztów niezbędnej diagnozy lekarskiej
  • organizacji i dofinansowaniu rehabilitacji, w tym wyjazdów sanatoryjnych; gdy jest to niezbędne, finansowany jest także pobyt opiekuna
  • zwrocie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • doradztwie i reprezentacji prawnej pokrzywdzonych
  • pomocy organizacyjnej, np. wskazaniu organizacji niosących pomoc na rzecz poszkodowanych w wypadkach

Wybrane stowarzyszenia i fundacje zajmujące się pomocą ofiarom wypadków drogowych

Stowarzyszenie Alter Ego - www.alterego.org.pl
Od 1999 r. udzieliło pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej 8 tys. osób.

Fundacja Zielony liść - fundacjazielonylisc.org
Stawia sobie za cel wyrobienie zaradności życiowej ofiar wypadków drogowych.

Fundacja BWRD - www.fundacjabwrd.pl
W gronie założycieli są m.in. Wojewoda Gdański, PZM i Automobilklub Morski.

Fundacja Amber - www.amber-fundacja.pl
Koncentruje się na pomocy finansowej, ale także na działalności profilaktycznej.

Fundacja Nadzieja - www.fundacjanadzieja.com
Otacza opieką głównie ofiary wypadków, u których powstała niepełnosprawność.

Fundacja Świętego Krzysztofa - www.fundacjaswkrzysztofa.pl
Pomaga przede wszystkim dzieciom i osobom w trudnej sytuacji finansowej.

Bartosz Zienkiewicz

Motor

Podziel się