Będą zmiany dotyczące zawieszania działalności gospodarczej

Czwartek, 20 kwietnia 2017 (06:00)

Obecnie przedsiębiorcy mogą zawieszać prowadzenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Aby przedłużać ten okres, często wznawiają działalność na krótki czas, by potem znów ją zawiesić.

Wielkie zmiany w zawieszaniu działalności gospodarczej /©123RF/PICSEL

Zdarza się też, że zapominają odwiesić zawieszoną działalność. Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych zasad zawieszania działalności w ramach Konstytucji dla biznesu. Na mocy tych zmian przedsiębiorcy będą mogli bezterminowo zawieszać działalność.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Obecnie przepisy nie określają częstotliwości korzystania z instytucji zawieszenia, co oznacza, że po jej wznowieniu przedsiębiorca znów może czasowo przerwać prowadzenie swojej firmy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowieniu w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do KRS następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne ramy czasowe przewidują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców chcących zawiesić swoją działalność w związku z opieką nad dzieckiem. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, który prowadzi swoją firmę przez okres co najmniej 6 miesięcy, może ją zawiesić na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zawieszenie może trwać nawet do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z możliwości zawieszenia firmy przedsiębiorca-rodzic może korzystać jednorazowo w całości lub nie więcej niż w 4 częściach.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Jeżeli przedsiębiorca jest wspólnikiem w więcej niż jednej spółce cywilnej, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Co wolno w trakcie zawieszenia?

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym okresie przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu (dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności lub do dnia wskazanego w tym wniosku. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Będą zmiany

Ministerstwo Rozwoju przygotowało tzw. Konstytucję dla biznesu, która ma na nowo uregulować zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Częścią tego pakietu jest Prawo działalności gospodarczej. Ustawa ta docelowo ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Aktualnie ustawa została przekazana do konsultacji. Wśród jej przepisów znajdzie się również regulacja dotycząca zawieszania działalności gospodarczej, odbiegająca od obecnie obowiązującej.

Otóż art. 24 projektowanej ustawy stanowi, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 30 dni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ustawa określa więc minimalny okres zawieszenia, rezygnując z terminu maksymalnego, co jest zgodne z postulatami przedsiębiorców. Szczegóły dotyczące dokonywania zawieszenia będzie regulować odrębna ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (ustawa ta też znajduje się na etapie konsultacji). Teraz regulacje dotyczące CEIDG reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.


Zawieszenie, a także wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy na druku CEIDG-1.


Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł złożyć wraz z wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym ustawodawca doprecyzował sposób postępowania w przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie działalności w terminie określonym przez niego we wniosku. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu do końca upływu ostatniego dnia wskazanego okresu zawieszenia, CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia. Okres zawieszenia oraz data wznowienia zgłoszona we wniosku o wpis informacji będą podlegać weryfikacji i zgłoszeniu do CEIDG przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje o wznowieniu działalności CEIDG przekaże też do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów koncesyjnych.

Planowo obie nowe ustawy mają wejść w życie z dniem 1 września 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 2017-04-18

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2016

Gazeta Podatkowa

Podziel się