Zakończenie subskrypcji akcji serii J

Niedziela, 14 kwietnia (21:15)

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/03/2019 Zarządu Spółki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. (dalej: „Akcje Serii J”).


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 marca 2019 roku

Data zakończenia subskrypcji: 12 kwietnia 2019 roku.


2) Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii J doszła do skutku w dniu 12 kwietnia 2019 roku


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii J były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii J zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 podmiotom.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 2 podmiotami.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J wyniosły 3.600,00 zł, w tym:

-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.500,00 zł,

-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.100,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.Osoby reprezentujące spółkę:
Ofka Piechniczek - Prezes Zarządu
Kamil Kita - Czlonek Zarządu

GPW

Podziel się